نسل جدید تمرینات EMS

به روش تحریک الکتریکی عضلات

 بیشترین کاربری در کمترین زمان

 استفاده از فناوری بی سیم

کاربری آسان